Onafhankelijke cliëntenraad

Zorgcentrum het Bildt streeft ernaar kwaliteit van zorg en passende ondersteuning te bieden aan alle cliënten. Binnen het zorgcentrum komt de cliëntenraad op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
De cliëntenraad telt 7 leden en wordt gevormd door bewoners, familie van bewoners en/of direct betrokkenen. De cliëntenraad is onafhankelijk en overlegt regelmatig met de leiding van het zorgcentrum.
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

 

 

Taken en aandachtsgebieden van de cliëntenraad

  • Behartigen van gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
  • Aandacht hebben voor goede communicatie met cliënten, familie en directie.
  • Zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving.

Hoe ziet de praktijk er uit?

De CR vergadert ongeveer 8 keer per jaar, in de meeste gevallen is de directie bij de vergaderingen aanwezig.

Er wordt overlegd over allerlei zaken zoals nieuw- en verbouwplannen, huisregels, kwaliteit van de zorg, activiteiten die georganiseerd worden, kortom over alle zaken die voor u van belang zijn om op een kwalitatief goede manier in het zorgcentrum te wonen.

De cliëntenraad benadert bewoners om te weten hoe zij over verschillende zaken denken. U kunt zelf ook de leden van de cliëntenraad vragen stellen, uw mening geven en van informatie voorzien.
Neemt u gerust contact met hen op. Als zij het antwoord op uw vraag niet direct weten, gaan zij dit voor u uitzoeken. Zie ook onze folder Cliëntenraad. 

Medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 - Zorgcentrum het Bildt

Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum het Bildt


U kunt ook bellen met het secretariaat, één van de cr-leden komt graag bij u langs om uw wensen of ideeën te bespreken.

Secretariaatsadres
Beuckelaerstraat 25
9076 DA St.-Annaparochie

T    (0518) 41 91 91
E    clientenraad@zorgcentrumhetbildt.nl