Footer Img

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons voorop

Bij ons staat het leveren van hoogwaardige zorg centraal. Daarbij streven we naar continue verbetering van alle processen.

Hoe we dit doen leest u in onze gedetailleerde kwaliteitsplannen en verslagen. Ook hechten we veel waarde aan feedback. Daarom voeren we regelmatig onafhankelijke cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit.

Het vertrouwen in onze kwaliteit wordt bevestigd door het HKZ-certificaat dat we hebben behaald voor Nij Bethanië en de Thuiszorg. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit is een stevig pakket van kwaliteitseisen in overleg met cliënten, overheid en financiers. Wie voldoet aan alle eisen, levert verantwoorde zorg. Dit betekent dat u bij ons kunt rekenen op verantwoorde en betrouwbare zorg, zowel in ons zorgcentrum als bij u thuis.

Zie ook het kwaliteitsjaarverslag.

Vernieuwing en samenwerking

Wij vinden vernieuwing en samenwerking met andere zorgpartijen erg belangrijk.

De zorg komt steeds meer onder druk te staan. Juist daarom is het van belang om krachten te bundelen en samen te werken. Daarnaast kijken we ook hoe we slimmer kunnen werken.

We zien kansen in de vernieuwingen die de thuiszorgtechnologie biedt en investeren hierin.

Acute nachtzorg

Sinds 1 juli 2023 werken Friese thuiszorgorganisaties nauw met elkaar samen voor het leveren van nachtzorg. Er zijn afspraken gemaakt over de nachtzorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen, chronisch zieken en palliatieve zorgvragers met een acute zorgvraag.

Dit betekent dat cliënten die thuiszorg krijgen of thuis wonen met een indicatie VPT/MPT van 23.00 uur tot 7.00 uur gebruik kunnen maken van alarmopvolging. Cliënten van Het Bildt vallen onder de regio van Thuiszorg het Friese Land.

Daarom zal een medewerker van Thuiszorg het Friese Land in de nachturen de alarmopvolging verzorgen. Dit betreft uitsluitend acute medische hulpvragen en de zorgverlening moet tijdelijk van aard zijn. Geplande zorg zoals bijvoorbeeld hulp bij toiletgang horen hier niet bij.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij onze Klantadviseur via telefoonnummer (0518) 40 15 32 of e-mail klantadviseur@zorgcentrumhetbildt.nl

Medicijndispenser

Daar waar het kan, maken wij gebruik van de medicijndispenser in de thuiszorg. Deze medicijndispenser ondersteunt u bij het juist gebruik van medicatie. De dispenser geeft een herinneringssignaal dat u attendeert op het medicatiemoment. Reageert u hier niet op dan wordt er automatisch een melding naar het thuiszorgteam gestuurd. 

Het Bildt is van plan deze medicijndispenser in 2024 ook binnen de woonzorglocatie te introduceren.

Wilt u meer informatie hierover dan kunt u terecht bij Dieuwke Santema, zorginhoudelijk projectleider, via d.santema@zorgcentrumhetbildt.nl

Telelock

Telelock is onze nieuwe leverancier die personenalarmering en veilige woningtoegang biedt aan thuiszorg cliënten. Met een app op de smartphone krijgen zorgmedewerkers of mantelzorgers snel en eenvoudig toegang tot de woning. Dankzij de digitale sleutels kan de toegang voor nieuwe medewerkers snel worden verleend en voor zorgmedewerkers die uit dienst zijn meteen weer worden ingetrokken. Dankzij de digitale toegang is de inbraakgevoelige sleutelkluis niet meer nodig.  Telelock geeft ook de mogelijkheid tot aansluiting op de zorgcentrale van Thuiszorg het Friese Land. Dit is nodig in verband met de alarmopvolging tijdens de nachturen.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u terecht bij Dieuwke Santema via d.santema@zorgcentrumhetbildt.nl

Heupairbag

Sinds 2022 passen we de heupairbag toe. Het doel van deze airbag is om het aantal valincidenten met letsel omlaag te brengen. De ‘Wolk heupairbag’ kan een gebroken heup bij een val voorkomen. Ook heeft het sensoren die een valbeweging kunnen detecteren. In dat geval worden de airbags snel opgeblazen, zodat de heupen beschermd zijn voor ze de grond raken. De heupairbag wordt onzichtbaar gedragen onder kleding.

Wilt u meer informatie hierover dan kunt u terecht bij Dieuwke Santema, zorginhoudelijk projectleider, via d.santema@zorgcentrumhetbildt.nl

Reablement

Reablement is een manier om met ouderen te werken aan zelfredzaamheid met als doel om mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg. De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk en zo lang mogelijk (weer) zelf te blijven doen.

Mede vanwege de problemen in de zorg en de arbeidsmarktkrapte worden er projecten opgestart om de zelfredzaamheid te stimuleren en de familie/mantelzorg meer te betrekken zodat ook zij taken op zichkunnen nemen.

Het Bildt heeft samen met Mienskipssintrum Leppehiem een subsidie toegekend gekregen hiermee aan de slag te gaan. Dit project heeft een looptijd van een jaar (september 2023 – september 2024).

Wilt u meer informatie hierover dan kunt u terecht bij Dieuwke Santema, zorginhoudelijk projectleider, via d.santema@zorgcentrumhetbildt.nl

Onderzoek intensivering samenwerking Het Bildt en Mienskipssintrum Leppehiem

Landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg vragen veel van organisaties. We hebben te maken met een toenemende regeldruk en innovatie op het gebied van WLz-zorg thuis en digitalisering in de zorg is noodzakelijk. En dat terwijl de tarieven lager worden en er een grote arbeidsmarktkrapte is.

Daarom onderzoeken wij samen met Mienskipssintrum Leppehiem of een intensivering van de ondersteunende diensten in de toekomst van meerwaarde kan zijn. Zowel Het Bildt als Mienskipssintrum Leppehiem zijn op dit moment zelfstandig en werken op regionale schaal in Friesland. Dit onderzoek en welke vorm van samenwerking het best passend is, zal de komende periode plaatsvinden. Besluitvorming vindt daarna plaats.