Informatiebrochure

Om u en uw familie met Zorgcentrum het Bildt vertrouwd te maken, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure. Ter informatie omdat u graag meer wilt weten over ons zorgcentrum, u binnenkort komt wonen in één van de locaties van Zorgcentrum het Bildt of omdat u meer wilt weten over onze verschillende soorten zorg- en dienstverlening die wij u kunnen bieden. De tekst van deze informatiebrochure en de brochures waar naar verwezen wordt vindt u hieronder.

 

Het verhuizen naar een verzorgingshuis is vaak ingrijpend voor u en uw familie. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij voor u een aantal zaken op een rijtje gezet. Mochten er naar aanleiding van deze informatie vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Visie

Zorgcentrum het Bildt werkt vanuit vraaggerichte visie. Het is belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken, de regie over het eigen leven kunnen houden en de eigen gekozen levenswijze kunnen voortzetten. De cliënt staat binnen Zorgcentrum het Bildt centraal. Via goede zorg, dienstverlening en een gevarieerd activiteitenaanbod wil Zorgcentrum het Bildt mensen stimuleren tot op hoge leeftijd een actief en zelfstandig leven te leiden.

 

Zorgcentrum het Bildt

De stichting Zorgcentrum het Bildt is ontstaan in 1988 door een fusie van Beuckelaer en de Vlaswiek. In 1994 is men begonnen met renovatiewerkzaamheden in Beuckelaer en de aanbouw van een nieuwe vleugel. In november 1995 werd deze grote verbouwing voltooid en zijn de bewoners van locatie Vlaswiek verhuisd naar Beuckelaer. De Vlaswiek is in 1995 afgestoten.

 

Zorg- en dienstverlening

Intramurale zorg (Wet langdurige zorg)

Beuckelaer heeft 80 zorgplaatsen en Nij Bethanië 14. Tevens is er de mogelijkheid om als echtpaar een appartement te betrekken (afhankelijk van het beschikbare appartement en de totale bezetting). Om voor intramurale zorg in aanmerking te komen heeft u een Wlz-indicatie nodig.

Als zorgcentrum bieden wij zorg op maat. Wij hebben ook enkele appartementen beschikbaar voor tijdelijk verblijf. Bijvoorbeeld om aan te sterken na een ziekenhuisopname of omdat het thuis even niet lukt.

 

Thuiszorg

Wilt u thuis blijven wonen, maar kunt u niet alles (meer) alleen? Dan biedt de thuiszorg van Zorgcentrum het Bildt uitkomst. Wij leveren een grote diversiteit aan zorgdiensten, waaronder verpleging, verzorging, ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp. Voor meer informatie over de thuiszorg van zorgcentrum het Bildt verwijzen wij u naar de folder Thuiszorg.

 

Groepsverzorging

De groepsverzorging is bedoeld voor cliënten met geheugen- en oriëntatiestoornissen met behoefte aan structuur. Met een vast team van medewerkers wordt op deskundige wijze begeleiding gegeven aan o.a. dementerende cliënten die hierdoor langer in hun omgeving (het zorgcentrum) kunnen blijven wonen. Voor meer informatie, zie de folder Groepsverzorging.

 

Dagcentrum

Het dagcentrum is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan een zinvolle dag invulling en ter ontlasting van de mantelzorger. Wij hebben een dagcentrum in Nij Bethanie in Tzummarum. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de receptie van Zorgcentrum het Bildt.  

 

Zorgplan

Wij werken met een digitaal zorgplan, het electronisch cliënt dossier (ecd). Het zorgplan is een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te kunnen bieden aan de cliënt. De individuele wensen staan centraal. Iedereen is anders en daarom krijgt iedere cliënt een eigen en uniek zorgplan, hierin staat een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de cliënt zijn of haar leven wil leiden en welke ondersteuning daarbij nodig is.

 

Omaha classificatie 

Het Omaha systeem is een classificatiesysteem waarmee de zorgverlener de actuele aandachtsgebieden bepaalt om het zorgplan 'op maat' te maken. Met de uitkomsten kan de zorgverlener per aandachtsgebied bepalen, wie de zorg en ondersteuning gaat bieden, hoe vaak dat nodig is en hoe lang dat nodig is.

 

Mantelzorgers

Als u in Beuckelaer of Nij Bethanië komt wonen, dan vinden wij het belangrijk dat u uw eigen gekozen levenswijze kunt voortzetten. Daarom willen wij naast uw familie en sociaal netwerk, ook uw mantelzorger(s) graag betrekken bij uw nieuwe leefsituatie. In het persoonlijke zorgplan nemen wij de afspraken op die wij met u en uw mantelzorger(s) hierover hebben gemaakt, zoals taakverdeling en verantwoordelijkheden.  

 

Vrijwilligers

Zorgcentrum het Bildt heeft een grote groep actieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers helpen bij de groepsactiviteiten, op de dagcentra en ondernemen één op één activiteiten met bewoners.

 

Ethische kwesties in de zorg  

Ethiek houdt zich bezig met keuzes, die mensen in hun handelen maken. In het gewone dagelijkse leven nemen mensen allerlei beslissingen. De vraag naar de goede keuze, blijkt soms eenvoudig, maar is vaak ook heel moeilijk te beantwoorden. Mogelijke ethische beslissingen kunnen zijn:

-Beslissingen rond het levenseinde (kunstmatige vocht toediening, pijnbestrijding euthanasie);

-Beslissingen over behandelingen die een zware belasting vormen voor de cliënt.

Indien u een wilsverklaring wilt laten opstellen, voordat u in een situatie komt waarin u dit niet meer zelf kan beslissen, neemt u dan contact op met de huisarts van het zorgcentrum. Hij kan u verder informeren over de mogelijkheden en de mogelijkheid tot het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger.

 

Vrijheidsbeperking/middelen en maatregelen

Zorgcentrum het Bildt is geen BOPZ-instelling en derhalve worden geen vrijheid beperkende maatregelen ingezet. Indien er zich situaties voordoen dat deze de veiligheid van de cliënten of mede-cliënten verminderd wordt binnen ons zorgcentrum gekeken naar welke alternatieven er ingezet kunnen worden om de veiligheid van de cliënt te waarborgen.

 

Reanimatiebeleid

In ons zorgcentrum worden bewoners wel gereanimeerd, tenzij zij duidelijk aangeven dit niet te willen. Mocht uit een gesprek met een cliënt blijken dat een cliënt niet gereanimeerd wil worden of wanneer er duidelijke medische redenen zijn om niet te reanimeren, dan zal dit ‘niet reanimeren’-beleid in het medisch- en verzorgend dossier worden vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor vitale bewoners, die tijdelijk in het zorgcentrum zijn opgenomen. Indien u meer vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met de huisarts van het zorgcentrum.

Heeft u vragen over het ethische kwesties in de zorg, vrijheidsbeperking of het reanimatiebeleid? Neem contact op met Zorgcentrum het Bildt, zij informeren u graag verder.

 

Faciliteiten

Het zorgcentrum kan zowel diensten verlenen aan de cliënten in de aanleunwoningen, als aan cliënten die woonachtig zijn in het zorgcentrum. Wilt u meer lezen over de faciliteiten die het zorgcentrum te bieden heeft, dit kunt u vinden in de folder Zorgpas.

Verzekeringen en financiën

Identificatieplicht

Sinds 1 januari 2006 geldt voor burgers vanaf 14 jaar een identificatieplicht. Dit geldt ook voor bewoners en cliënten van zorgcentra. Een kopie van uw identiteitskaart wordt toegevoegd aan het zorgplan.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

·Verblijf

·Begeleiding, verpleging en verzorging

·Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis

·Hulpmiddelen

·Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

 

Aanvraag bij het CIZ

Iemand met een zware zorgbehoefte gaat in gesprek met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij voeren een objectief onderzoek uit naar de persoonlijke situatie en omgeving. Er wordt dan gekeken of er aan de volgende criteria wordt voldaan:

· Is er permanent toezicht nodig?

· Is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?

Het gesprek met het CIZ vindt plaats met de zorgbehoevende en/of  de mantelzorger/begeleider. Eventueel kan er in overleg ook een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner via uw gemeente geregeld worden die het gesprek kan voeren.

 

 

 

 

CIZ verstrekt een Wlz-indicatie

Aan de hand van het gesprek en het onderzoek wordt er wel of geen Wlz-indicatie gegeven:

Is er geen Wlz-indicatie? Dan zal de zorg waar de cliënt recht op heeft uit één of meerdere van de overige wetten georganiseerd worden. Hierover gaat men echter niet in gesprek met het CIZ, maar met de Gemeente (Wmo en Jeugdwet) of de wijkverpleegkundige en zorgverzekeraar (Zvw).

Is er wel een Wlz-indicatie? Dan zal het CIZ een zorgprofiel vaststellen waarin staat van de inhoud en omvang is van de zorg waar de zorgbehoevende recht op heeft. Vervolgens wordt het indicatiebesluit doorgestuurd naar het zorgkantoor met wie nadere afspraken gemaakt worden over de vorm van de geleverde zorg.

 

Vorm van geleverde zorg

Bij een Wlz-indicatie wordt er ook met het CIZ besproken over de vorm van de zorg die geleverd zal worden. In principe wordt zorg op drie manieren geleverd:

·Zorg in een zorginstelling

·Zorg thuis (als de situatie dit toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling

·Zorg via een persoonsgebonden budget (Pgb)

 

Vergoeding van zorg

Met een Wlz-indicatie wordt de langdurige zorg waar de cliënt recht op heeft vergoed. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In de eerste zes maanden na het ontvangen van de indicatie betaalt men meestal een zogenaamde ‘lage’ eigen bijdrage. Daarna hangt het van de financiële middelen, leeftijd en gezinssituatie van de cliënt af of hij/zij een ‘hoge’ of  ‘lage’ eigen bijdrage moet betalen. 

 

De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Informatie over de verplichte eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl  

Als een echtgenoot/echtgenote of partner een indicatie ontvangt voor opname het zorgcentrum,  dan kan de ander thuis blijven wonen of meeverhuizen. Een voorwaarde is wel dat een zorginstelling deze woonruimte voor een partner beschikbaar moet hebben en de partner ook een geldige indidcatie heeft.

Wilt u meer weten over de Wlz: www.ciz.nl

 

Zorgzwaartepakketten

Het  Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor wonen in een zorgcentrum en de zorg die daarbij hoort. Deze onafhankelijke beoordeling wordt indicatie genoemd.

Indien u in Zorgcentrum het Bildt komt wonen, dan krijgt u een indicatie in de vorm van een zorgzwaartepakket.  Er zijn verschillende soorten zorgzwaartepakketten. Elk pakket omvat een beschrijving van de woonvorm en welke verzorging hierbij horen.

Indien u eenmaal in Zorgcentrum het Bildt woont, dan kan het voorkomen dat de zorg die u nodig heeft verandert. U heeft minder of meer zorg nodig. In dat geval kunt u een herindicatie aanvragen en wordt er opnieuw naar uw zorgbehoefte gekeken. Ook kan de organisatie de herindicatie voor u aanvragen. Meer informatie kunt u krijgen bij de teamleider van uw afdeling. In de informatiemap is tevens een brochure te vinden over dit onderwerp.

 

Ziektekosten

Tijdens uw verblijf in Zorgcentrum het Bildt dient u verzekerd te blijven tegen ziektekosten. De kosten van een eventuele ziekenhuisopname of bezoek aan een polikliniek worden door uw zorgverzekeraar vergoed.

 

Andere kosten

In een Wlz-instelling wonen mensen die recht hebben op zorg in een instelling (Wlz-indicatie). 

Op www.hetcak.nl leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als bewoner van een Wlz-instelling. U leest welke producten en diensten de instelling voor u betaalt. En u leest wat u zelf moet betalen. Alles in deze brochure geldt ook voor een partner die meeverhuist. Als dat niet zo is, dan staat dat duidelijk aangegeven in de brochure. Wilt u meer informatie dan kunt u deze folder lezen: Wie betaalt wat?

 

Zorgverzekering

Thuiszorg, ook wel wijkverpleegkundigezorg genoemd, valt onder de zorgverzekeringswet.

ELV (eerstelijnsverblijf), bedoeld voor mensen die tijdelijk in Beuckelaer of Nij Bethanië verblijven. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of omdat het thuis niet gaat. ELV valt ook onder de zorgverzekeringswet.

Het is belangrijk om vooraf te checken of Zorgcentrum het Bildt een contract heeft met uw zorgverzekering.

 

Verdere informatie

Woonwensen

Indien u specifieke woonwensen heeft, zoals bijv. het houden van huisdieren, zal in overleg met Zorgcentrum het Bildt gekeken worden in hoeverre deze gehonoreerd en gerealiseerd kunnen worden.

 

Klachten

De medewerkers van Zorgcentrum het Bildt zijn u zo goed mogelijk van dienst. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Zorgcentrum het Bildt stelt het zeer prijs wanneer opmerkingen, suggesties of klachten kenbaar worden gemaakt, zodat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening waar nodig verbeterd kan worden. Wilt u meer weten over de klachtenprocedure? Tijdens het opnamegesprek wordt deze besproken en aan u uitgereikt.

 

Cliëntenraad

Zorgcentrum het Bildt streeft ernaar kwaliteit van zorg en passende ondersteuning te bieden aan alle cliënten.

Binnen het zorgcentrum komt de cliëntenraad op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
De cliëntenraad telt 7 leden en wordt gevormd door bewoners, familie van bewoners en/of direct betrokkenen. De cliëntenraad is onafhankelijk en overlegt regelmatig met de leiding van het zorgcentrum.
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

Taken en aandachtsgebieden van de cliëntenraad:

·Behartigen van gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

·Aandacht hebben voor goede communicatie met cliënten, familie en directie.

·Zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving.

Secretariaatsadres
Beuckelaerstraat 25
9076 DA St.-Annaparochie

T    (058) 257 29 21
E    clientenraad@zorgcentrumhetbildt.nl

 

Overlijden

Na het overlijden van een bewoner van het zorgcentrum is er voor de familie veel te regelen.

Conform beleid wordt er na overlijden geen toegang verleend tot het appartement van de overledene door Zorgcentrum het Bildt, behoudens sleutelhouders van het appartement.
In uitzonderlijke gevallen kan er een beroep worden gedaan op medewerkers van Zorgcentrum het Bildt, met nadrukkelijk verzoek van en door de sleutelhouders. Dit is tevens van toepassing op het bezorgen van bloemen. Meer informatie over wat te doen bij overlijden vindt u in de folder wat te doen bij overlijden.

 

Vragen? 

Alle medewerkers van Zorgcentrum het Bildt  doen hun best om ervoor te zorgen dat u zich zo snel mogelijk  thuis voelt. Indien u vragen heeft kunt u altijd terecht bij de verzorgenden, Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden of teamleider van uw afdeling.

 

Adressering

Wilt u iets per post sturen naar een cliënt van Zorgcentrum het Bildt, dan kunt u dit als volgt adresseren:

 

Locatie Beukelaer: 

Zorgcentrum het Bildt

t.a.v. de heer/mevrouw (naam)

Beuckelaerstraat 25 /appartement nummer..  

9076 DA St. Annaparochie                              

 

Locatie Nij Bethanie:

Zorgcentrum het Bildt

t.a.v. de heer/mevrouw (naam)

Nij Bethanië 1/appartement nummer ....

8851 EJ  Tzummarum

 

Bereikbaarheid

Zorgcentrum het Bildt is 24 uur per dag telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer wat u kunt bellen is: Beuckelaer 0518-401532 / Nij Bethanië 0518-744103.