Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum het Bildt zorgt al 50 jaar voor haar ouderen en anderen met een indicatie in de regio.

Vanuit onze locaties Beuckelaer in St.-Annaparochie en Nij Bethanië in Tzummarum bieden wij huisvesting, diensten en zorg. Het is ons streven om mensen zo lang mogelijk een actief en zelfstandig leven te bieden in onze eigen regio het Bildt.

Locaties

Beuckelaer

Bezoekadres:
Beuckelaerstraat 25 | 9076 DA St.-Annaparochie
T (0518) 40 15 32 (24 uur bereikbaar)

 

Nij Bethanië

Bezoekadres:

Nij Bethanië 1 | 8851 EJ Tzummarum

T(0518) 74 41 03 (24 uur bereikbaar)

Recent bezocht

  Privacyverklaring Zorgcentrum het Bildt

   

  Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, onze medewerkers, belangstellenden en andere relaties. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben en we bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is voorgeschreven. Vanzelfsprekend nemen wij beschermende maatregelen, gerelateerd naar de stand van de techniek, waardoor we de kans op verlies of onbevoegd gebruik zo klein mogelijk maken. Onze organisatie heeft een veiligheidsfunctionaris.

   

  Wij kunnen alleen goede zorg leveren als wij persoonsgegevens kunnen uitwisselen met onze zorgpartners in de keten. Aan deze partijen stellen we dezelfde hoge beschermingseisen als dat wij belangrijk vinden. Als er sprake is van elektronische uitwisseling dan doen we dat alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook informeren wij u van te voren wat uw rechten zijn bij de elektronische gegevensuitwisseling, hoe u die rechten kunt uitoefenen en voor welke verwerking(en) wij de gegevensuitwisseling nodig hebben.

   

  Iedereen, die weet of denkt dat wij gegevens over hem of haar hebben verzameld, verwerkt en/of bewaard heeft het recht inzage te krijgen wat wij met die gegevens doen of hebben gedaan. Wij zullen onverwijld contact opnemen met u om te bespreken hoe we uw vraag het beste kunnen beantwoorden.

   

  Op de website houden we algemene bezoekgegevens bij om statistieken samen te stellen over het bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij uw naam en emailadres. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

   

  Contact

  Als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via info@zorgcentrumhetbildt.nl