Privacyverklaring Zorgcentrum het Bildt

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van onze cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers, onze medewerkers, belangstellenden en andere relaties. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben en we bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk is voorgeschreven. Vanzelfsprekend nemen wij beschermende maatregelen, gerelateerd naar de stand van de techniek, waardoor we de kans op verlies of onbevoegd gebruik zo klein mogelijk maken. Onze organisatie heeft een veiligheidsfunctionaris.

 

Wij kunnen alleen goede zorg leveren als wij persoonsgegevens kunnen uitwisselen met onze zorgpartners in de keten. Aan deze partijen stellen we dezelfde hoge beschermingseisen als dat wij belangrijk vinden. Als er sprake is van elektronische uitwisseling dan doen we dat alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook informeren wij u van te voren wat uw rechten zijn bij de elektronische gegevensuitwisseling, hoe u die rechten kunt uitoefenen en voor welke verwerking(en) wij de gegevensuitwisseling nodig hebben.

 

Iedereen, die weet of denkt dat wij gegevens over hem of haar hebben verzameld, verwerkt en/of bewaard heeft het recht inzage te krijgen wat wij met die gegevens doen of hebben gedaan. Wij zullen onverwijld contact opnemen met u om te bespreken hoe we uw vraag het beste kunnen beantwoorden.

 

Op de website houden we algemene bezoekgegevens bij om statistieken samen te stellen over het bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Bij het invullen van het contactformulier vragen wij uw naam en emailadres. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

 

Privacybeleid Zorgcentrum het Bildt

 

Contact

Als u vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via info@zorgcentrumhetbildt.nl