Welkom in Zorgcentrum het Bildt

Informatiebrochure 

Om u en uw familie met Zorgcentrum het Bildt vertrouwd te maken, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure. Ter informatie omdat u graag meer wilt weten over ons zorgcentrum,  u binnenkort komt wonen in één van de locaties van Zorgcentrum het Bildt of omdat u meer wilt weten over onze verschillende soorten zorg- en dienstverlening die wij u kunnen bieden. De tekst van deze informatiebrochure en de brochures waar naar verwezen wordt vindt u hieronder.

 

Het verhuizen naar een verzorgingshuis is vaak ingrijpend voor u en uw familie. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij voor u een aantal zaken op een rijtje gezet. Mochten naar aanleiding van deze informatie vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met het zorgcentrum.

 

Visie

Zorgcentrum het Bildt werkt vanuit vraaggerichte visie. Het is belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken, de regie over het eigen leven kunnen houden en de eigen gekozen levenswijze kunnen voortzetten. De cliënt staat binnen Zorgcentrum het Bildt centraal. Via goede zorg, dienstverlening en een gevarieerd activiteitenaanbod wil  Zorgcentrum het Bildt mensen stimuleren tot op hoge leeftijd een actief en zelfstandig leven te leiden.

 

Zorgcentrum het Bildt

De stichting Zorgcentrum het Bildt is ontstaan in 1988 door een fusie van Beuckelaer en de Vlaswiek. In 1994 is men begonnen met renovatiewerkzaamheden in Beuckelaer en de aanbouw van een nieuwe vleugel. In november 1995 werd deze grote verbouwing voltooid en zijn de bewoners van locatie Vlaswiek  verhuisd naar Beuckelaer. De Vlaswiek is in 1995 afgestoten.

 

Keurmerk

Zorgcentrum het Bildt hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Ieder jaar wordt de organisatie getoetst of zij aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Zorgcentrum het Bildt heeft in 2013 het HKZ-keurmerk op basis van de normen 2010 toegekend gekregen. In 2017 is deze opnieuw afgegeven. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Aan de hand van de HKZ-normen is Zorgcentrum het Bildt getoetst en heeft aangetoond dat zij kwaliteit van zorg leveren!

 

Zorg- en dienstverlening

 

Intramurale zorg

Beuckelaer heeft 80 zorgplaatsen, Nij Bethanië 14. Om voor intramurale zorg in aanmerking te komen heeft u een Wlz-indicatie nodig.

Ook is er de mogelijkheid om als echtpaar een appartement te betrekken. Als zorgcentrum bieden wij zorg op maat.

 

Thuiszorg

Wilt u thuis blijven wonen, maar kunt u niet alles (meer) alleen? Dan biedt de thuiszorg van Zorgcentrum het Bildt uitkomst. Wij leveren een grote diversiteit aan zorgdiensten, waaronder verpleging, verzorging, ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp. Voor meer informatie over de thuiszorg van zorgcentrum het Bildt verwijzen wij u naar de brochure ‘Thuiszorg’

 

Groepsverzorging

De groepsverzorging is bedoeld voor cliënten met geheugen- en oriëntatiestoornissen met behoefte aan structuur. Met een vast team van medewerkers wordt op deskundige wijze begeleiding gegeven aan o.a. dementerende cliënten die hierdoor langer in hun omgeving (het zorgcentrum) kunnen blijven wonen. Voor meer informatie, zie de brochure ‘Groepsverzorging’.

 

Dagcentrum

Het dagcentrum is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan een zinvolle dag invulling en ter ontlasting van de mantelzorger. Meer informatie vindt kunt u vinden in de  brochure ‘Dagcentrum’ of u kunt contact opnemen met de coördinator Welzijn van Zorgcentrum het Bildt.  

 

Hulp bij huishouden

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Dan kunt u een beroep doen op de professionele medewerkers van Zorgcentrum het Bildt. Meer weten over deze vorm van dienstverlening? Dit kunt u vinden in de uitgebreide brochure 'Hulp bij huishouden'. Ook kunt u contact opnemen met Zorgcentrum het Bildt over de indicatieaanvraag en informatie over hulp bij het huishouden.

 

Zorgleefplan

Het zorgleefplan (ZLP) is een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening te kunnen bieden aan de cliënt. De individuele wensen staat centraal in het ZLP. Iedereen is anders en daarom krijgt iedere cliënt een eigen en uniek ZLP. In het ZLP staat een uitgebreide omschrijving van de manier waarop de cliënt zijn of haar leven wil leiden en welke ondersteuning daarbij nodig is. Wij werken met het Electronisch Cliënt Dossier (ECD).

Meer dan zorg alleen, de vier domeinen

De cliënten hebben meer nodig dan zorg alleen! Medische verzorging is belangrijk, maar er is meer. Een zorgleefplan gaat over alle aspecten die  belangrijk zijn voor kwaliteit van leven van een cliënt. Het ZLP omvat daarom vier levensdomeinen.
Deze vier levensdomeinen zijn:

1) het mentale welbevinden van de cliënt als persoon

2) het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid

3) dag invulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie)

4) de woon- en leefomstandigheden.

Cliënt en zorgaanbieder bespreken samen de doelen van de zorgverlening en ze overleggen welke zorg en ondersteuning de cliënt precies gaat krijgen. De zorgaanbieder legt de uitkomst van de bespreking vast in een Zorgleefplan. Dit plan biedt helderheid voor de cliënt en geeft u meer zeggenschap over de zorg. Minimaal twee keer per jaar wordt het ZLP samen met u en de zorgverlening geëvalueerd. 

 

Ethische kwesties in de zorg  

Ethiek houdt zich bezig met keuzes, die mensen in hun handelen maken. In het gewone dagelijkse leven nemen mensen allerlei beslissingen. De vraag naar de goede keuze, blijkt soms eenvoudig, maar is vaak ook heel moeilijk te beantwoorden. Mogelijke ethische beslissingen kunnen zijn:

-Beslissingen rond het levenseinde (kunstmatige vocht toediening, pijnbestrijding euthanasie);

-Beslissingen over behandelingen die een zware belasting vormen voor de cliënt.

Indien u een wilsverklaring wilt laten opstellen, voordat u in een situatie komt waarin u dit niet meer zelf kan beslissen, neemt u dan contact op met de huisarts van het zorgcentrum. Hij kan u verder informeren over de mogelijkheden en de mogelijkheid tot het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger.

 

Vrijheidsbeperking/middelen en maatregelen

Zorgcentrum het Bildt is geen BOPZ-instelling en derhalve worden geen vrijheid beperkende maatregelen ingezet. Indien er zich situaties voordoen dat deze de veiligheid van de cliënten of mede-cliënten verminderd wordt binnen ons zorgcentrum gekeken naar welke alternatieven er ingezet kunnen worden om de veiligheid van de cliënt te waarborgen.

 

Reanimatiebeleid

In ons zorgcentrum worden bewoners wel gereanimeerd, tenzij zij duidelijk aangeven dit niet te willen. Mocht uit een gesprek met een cliënt blijken dat een cliënt niet gereanimeerd wil worden of wanneer er duidelijke medische redenen zijn om niet te reanimeren, dan zal dit ‘niet reanimeren’-beleid in het medisch- en verzorgend dossier worden vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor vitale bewoners, die tijdelijk in het zorgcentrum zijn opgenomen. Indien u meer vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met de huisarts van het zorgcentrum.

Heeft u vragen over het ethische kwesties in de zorg, vrijheidsbeperking of het reanimatiebeleid? Neem contact op met Zorgcentrum het Bildt, zij informeren u graag verder.

 

Faciliteiten

Het zorgcentrum kan zowel diensten verlenen aan de cliënten in de aanleunwoningen, als aan cliënten die woonachtig zijn in het zorgcentrum. Wilt u meer lezen over de faciliteiten die het zorgcentrum te bieden heeft, dit kunt u vinden in de brochure ‘Faciliteiten binnen Zorgcentrum het Bildt’.

 

Verzekeringen en financiën

 

Identificatieplicht

Sinds 1 januari 2006 geldt voor burgers vanaf 14 jaar een identificatieplicht. Dit geldt ook voor bewoners en cliënten van zorgcentra. Een kopie van uw identiteitskaart wordt toegevoegd aan het zorgleefplan.

 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

·Verblijf

·Begeleiding, verpleging en verzorging

·Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis

·Hulpmiddelen

·Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

 

Aanvraag bij het CIZ

Iemand met een zware zorgbehoefte gaat in gesprek met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij voeren een objectief onderzoek uit naar de persoonlijke situatie en omgeving. Er wordt dan gekeken of er aan de volgende criteria wordt voldaan:

· Is er permanent toezicht nodig?

· Is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?

Het gesprek met het CIZ vindt plaats met de zorgbehoevende en/of  de mantelzorger/begeleider. Eventueel kan er in overleg ook een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner via uw gemeente geregeld worden die het gesprek kan voeren.

 

CIZ verstrekt een Wlz-indicatie

Aan de hand van het gesprek en het onderzoek wordt er wel of geen Wlz-indicatie gegeven:

Is er geen Wlz-indicatie? Dan zal de zorg waar de cliënt recht op heeft uit één of meerdere van de overige wetten georganiseerd worden. Hierover gaat men echter niet in gesprek met het CIZ, maar met de Gemeente (Wmo en Jeugdwet) of de wijkverpleegkundige en zorgverzekeraar (Zvw).

Is er wel een Wlz-indicatie? Dan zal het CIZ een zorgprofiel vaststellen waarin staat van de inhoud en omvang is van de zorg waar de zorgbehoevende recht op heeft. Vervolgens wordt het indicatiebesluit doorgestuurd naar het zorgkantoor met wie nadere afspraken gemaakt worden over de vorm van de geleverde zorg.

 

Vorm van geleverde zorg

Bij een Wlz-indicatie wordt er ook met het CIZ besproken over de vorm van de zorg die geleverd zal worden. In principe wordt zorg op drie manieren geleverd:

·Zorg in een zorginstelling

·Zorg thuis (als de situatie dit toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij verblijf in een instelling

·Zorg via een persoonsgebonden budget (Pgb)

 

Vergoeding van zorg

Met een Wlz-indicatie wordt de langdurige zorg waar de cliënt recht op heeft vergoed. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geadministreerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In de eerste zes maanden na het ontvangen van de indicatie betaalt men meestal een zogenaamde ‘lage’ eigen bijdrage. Daarna hangt het van de financiële middelen, leeftijd en gezinssituatie van de cliënt af of hij/zij een ‘hoge’ of  ‘lage’ eigen bijdrage moet betalen. 

 

De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Informatie over de verplichte eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl  

Als een echtgenoot/echtgenote of partner een indicatie ontvangt voor opname het zorgcentrum,  dan kan de ander thuis blijven wonen of meeverhuizen. Een voorwaarde is wel dat een zorginstelling deze woonruimte voor een partner beschikbaar moet hebben.

Wilt u meer over de Wlz: www.ciz.nl

 

Zorgzwaartepakketten

Het  Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor wonen in een zorgcentrum en de zorg die daarbij hoort. Deze onafhankelijke beoordeling wordt indicatie genoemd.

Indien u in Zorgcentrum het Bildt komt wonen, dan krijgt u een indicatie in de vorm van een zorgzwaartepakket.  Er zijn verschillende soorten zorgzwaartepakketten. Elk pakket omvat een beschrijving van de woonvorm en welke verzorging hierbij horen.

Indien u eenmaal in Zorgcentrum het Bildt woont, dan kan het voorkomen dat de zorg die u nodig heeft verandert. U heeft minder of meer zorg nodig. In dat geval kunt u een herindicatie aanvragen en wordt er opnieuw naar uw zorgbehoefte gekeken. Ook kan de organisatie de herindicatie voor u aanvragen. Meer informatie kunt u krijgen bij de teamleider van uw afdeling. In de informatiemap is tevens een brochure te vinden over dit onderwerp.

 

Ziektekosten

Tijdens uw verblijf in Zorgcentrum het Bildt dient u verzekerd te blijven tegen ziektekosten. De kosten van een eventuele ziekenhuisopname of bezoek aan een polikliniek worden door een ziektekostenverzekeraar vergoed.

 

Andere kosten

In een Wlz-instelling wonen mensen die recht hebben op zorg in een instelling (Wlz-indicatie). Soms zijn ook hun partners meeverhuisd.

In de brochure 'hoe wilt u uw zorg geleverd hebben in de Wlz' leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als bewoner van een AWBZ-instelling. U leest welke producten en diensten de instelling voor u betaalt. En u leest wat u zelf moet betalen. Alles in deze brochure geldt ook voor een partner die meeverhuist. Als dat niet zo is, dan staat dat duidelijk aangegeven in de brochure. Wat voor 2015 de AWBZ was is nu deels Wlz geworden als het gaat om zorg in een instelling.

 

Verdere informatie

Woonwensen

Indien u specifieke woonwensen heeft, zoals bijv. het houden van huisdieren, zal in overleg met Zorgcentrum het Bildt gekeken worden in hoeverre deze gehonoreerd en gerealiseerd kunnen worden.

 

Klachten

De medewerkers van Zorgcentrum het Bildt zijn u zo goed mogelijk van dienst. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Zorgcentrum het Bildt stelt het zeer prijs wanneer opmerkingen, suggesties of klachten kenbaar worden gemaakt, zodat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening waar nodig verbeterd kan worden. Wilt u meer weten over de klachtenprocedure? Tijdens het opnamegesprek wordt deze besproken en aan u uitgereikt.

 

Cliëntenraad

Zorgcentrum het Bildt streeft ernaar kwaliteit van zorg en passende ondersteuning te bieden aan alle cliënten.

Binnen het zorgcentrum komt de cliëntenraad op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
De cliëntenraad telt 7 leden en wordt gevormd door bewoners, familie van bewoners en/of direct betrokkenen. De cliëntenraad is onafhankelijk en overlegt regelmatig met de leiding van het zorgcentrum.
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft.

Taken en aandachtsgebieden van de cliëntenraad:

·Behartigen van gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

·Aandacht hebben voor goede communicatie met cliënten, familie en directie.

·Zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving.

Secretariaatsadres
Beuckelaerstraat 25
9076 DA St.-Annaparochie

T    (058) 257 29 21
E    clientenraad@zorgcentrumhetbildt.nl

 

Overlijden

Na het overlijden van een bewoner van het zorgcentrum is er voor de familie veel te regelen.

Conform beleid wordt er na overlijden geen toegang verleend tot het appartement van de overledene door Zorgcentrum het Bildt, behoudens sleutelhouders van het appartement.
In uitzonderlijke gevallen kan er een beroep worden gedaan op medewerkers van Zorgcentrum het Bildt, met nadrukkelijk verzoek van en door de sleutelhouders. Dit is tevens van toepassing op het bezorgen van bloemen.  Meer informatie over wat te doen bij overlijden vindt u in de bijgevoegde brochure.

 

Vragen? 

Alle medewerkers van Zorgcentrum het Bildt  doen hun best om ervoor te zorgen dat u zich zo snel mogelijk  thuis voelt. Indien u vragen heeft kunt u altijd terecht bij de verzorgenden, Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden of teamleider van uw afdeling.

 

Adressering

Wilt u iets per post sturen naar een cliënt van Zorgcentrum het Bildt, dan kunt u dit als volgt adresseren:

Zorgcentrum het Bildt

t.a.v. de heer/mevrouw (naam)

Beuckelaerstraat 25 /appartement nummer..

9076 DA St. Annaparochie

info@zorgcentrumhetbildt.nl

 

Bereikbaarheid

Zorgcentrum het Bildt is 24 uur per dag telefonisch te bereiken. Het telefoonnummer wat u kunt bellen is: 0518-401532.

 

 

Ga
10
shutterstock_24497563
10
shutterstock_45007243
10
shutterstock_73623538
10
shutterstock_27256348
10
shutterstock_56617549
10
shutterstock_4997992
10
shutterstock_22089259
10
shutterstock_73623583
10
shutterstock_54026569
10
shutterstock_3605138
10
shutterstock_66677656
10
shutterstock_71760988
10
shutterstock_44549296
10
shutterstock_61203121
10
shutterstock_39593533
10
shutterstock_49514230
10
shutterstock_47791717
10
shutterstock_42405844
10
shutterstock_22089250
10
shutterstock_61205413
10
shutterstock_32482897
10
shutterstock_31551070
10
ontbijt
10
shutterstock_21460726
U bent hier: Zorgcentrum het Bildt > Informatie > Over ZhB > Welkom in Zorgcentrum het Bildt
_MG_9730